Tapahtuma­järjes­täjän ja ammatti­puhujan digitaalinen kohtauspaikka

Palvelumme on kehitetty helpotta­­maan tapahtuma­­järjestä­jien ja alan parhaiden ammatti­­puhujien kohtaamista.

1. Jätä maksuton tarjous­pyyntö tapah­tu­mas­tasi

Yhdellä tarjous­pyynnöllä tavoitat suoraan suuren joukon eturivin asian­tuntija­puhujia, valo­voimaisia juontajia sekä yhteis­kunnal­lisia keskus­te­lijoita. 

2. Saat suoran, räätä­löi­dyn ja kilpailu­kykyi­sen tarjouk­sen niiltä puhu­jilta, joille aihe ja ajan­kohta sopivat

Kaikki puhujamme voivat vastata itse kaikkiin tarjous­pyyntöihin.

3. Valitse puhuja(t) saamiesi vastausten perusteella

Voit halutessasi keskus­tella suoraan tarjouksen jättä­neiden puhujien kanssa jo ennen valin­taasi. Emme velvoita sinua mihin­kään, jos kauttamme ei löydy sopivaa puhujaa.

Tarjous­pyynnöllä tavoitat puhu­jamme suoraan

Kun etsit sopivaa puhujaa tapahtu­maasi, jätä avoin tarjous­pyyntö niin tavoitat mieleen­painuvat, ykkös­rivin puhujat nopeasti yhdellä kertaa – ilman väli­käsiä ja byro­kratiaa. Valitse puhujat saamiesi vastausten perusteella. Tapahtuma­­järjestäjän kannalta läpi­­näkyvyyteen ja suoriin kontak­­teihin perus­tuva palvelu on helppo ja riskitön.

puhujamme vastaa­vat itse tarjous­pyyn­töihin

Keynotepuhuja Ulrika Björkstam - puhuja, juontaja, moderaattori tapahtumaan.

Olemme luoneet läpi­näkyvyyteen ja suoriin kontak­teihin perus­tuvan alustan, jonne kutsumme Suomen etu­rivin asian­tuntija­puhujat ja vaikut­tavat yhteis­kunnal­liset keskus­telijat. 

Kaikki keynotepuhujamme näkevät avointen tarjouspyyntöjen sisällön ja voivat vastata niihin järjestelmämme kautta itse. Vastauk­sista voit valita itse, tai avullamme, keiden kanssa jatkat keskustelua. Toimeksi­annon yksityis­kohdista voit sopia suoraan valitse­masi puhujan kanssa.

Kun haluat vaikuttavaa, avartavaa ja pysäyt­tävää puhetta, olet oikeassa paikassa.

SUOMEN VAIKUT­TAVIM­MAT PUHUJAT – KUN PELKKÄ ASIAN­TUNTEMUS EI RIITÄ

Kaikki puhu­jam­me ovat vai­kut­ta­­van puheen ammatti­­laisia yhteis­­kunnan eri alueilta. Olemme kutsu­­neet mieleen­­painuvat, vahvat ja vuoro­­vaiku­tus­­kykyi­­sim­mät puhujat, koska yhdessä tapah­­tuma­­järjes­tä­jien kanssa olemme jo vuosia seuran­­neet puhujien kehitystä Suomessa. Tiedämme, ketkä tekevät tilai­­suu­des­­tasi onnis­­tuneen.

Suorat yhteyden­otot valitse­miisi puhujiin – ei suosikki­järjes­telmille

Voit lähettää kauttamme tarjous­pyynnön valitse­mil­lesi puhujille ja sopia toimeksi­annon sisällöstä suoraan heidän kanssaan. Tiedämme, että erityis­toiveita puhujille on kasva­vasti eri alojen tapahtu­missa. Siksi on hyvä, että sovit asioista suoraan puhujan kanssa. Ilman väli­käsiä.

Mistä löytäisin yllättä­vän esiin­ty­jän? Kokeile avointa tarjous­pyyntöä

Voit jättää myös avoimen tarjous­pyynnön tapah­tu­mas­tasi ja valita puhujat saamiesi vastaus­ten perus­teella. Saatat törmätä kiehto­vaan lava­koke­muk­seen. Halutes­sasi autamme sinua valitse­maan parhai­ten tapahtu­maan sopivat henkilöt.

Reilu peli – tehdään tapah­tu­mas­tasi loistava

Ei sitoumuksia, ei piilokuluja. Meillä ei ole yksin­oikeus­puhujia eikä puhujilla muita­kaan velvoit­teita meidän suun­taam­me. Kaikki puhujamme ovat mukana aidosti ja omasta halus­taan.

Vihdoin malttia välitys­palkkioihin – selkeä hin­noit­telu auttaa budje­toin­tiasi

Toimeksi­annon laskutus on selkeä: Keynote.fi -palvelu laskuttaa varaus­maksuna 20% toimeksi­annon loppu­summasta, loput tilai­suuden jälkeen.

Rakkaudesta lajiin – puhujien kehittämä toiminta­malli

Keynote.fi -palvelun toiminta­malli on kehitetty yhteis­työssä maamme etu­rivin puhujien kanssa. Ei mitään turhaa, ei raskaita rakenteita eikä moni­mutkai­suutta. Vain vaikuttava puhe.

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!