Iida Mäki­kal­lio

Iida Mäkikallio (PsM) on tunnetaitoihin, ihmisten välisiin suhteisiin ja motivaatioon erikoistunut psykologi, valmentaja ja puhuja. Iida on valmentanut tunnetaitoja ja sisäisen motivaation johtamista useiden vuosien ajan lukuisille organisaatioille.  

Keynotepuhuja Iida Mäkikallio

Psykologian maisteri Iida Mäkikallio on valmentanut useiden vuosien ajan tunnetaitoja ja sisäisen motivaation johtamista lukuisten eri alojen yritysten johdolle ja työntekijöille. Puhujana hänet tunnetaan innostavuudestaan ja helposti lähestyttävästä esittämistavastaan haastaviin ja ajatuksia herättäviin teemoihin. Iida puhuu rohkeasti siitä, miksi tunneäly on välttämätön taito tulevaisuuden työelämässä ja millaisin keinoin sitä voidaan kehittää. Hänellä on laaja ymmärrys siitä, mistä psykologisesti turvallinen, rohkea, luottamuksen kulttuuri syntyy ja miten sitä voidaan tukea.

Iida haluaa auttaa ihmisiä matkalla kohti merkityksellistä elämää ja luoda maailmaa, jossa ihmiset rakastavat sitä mitä tekevät. Hän yhdistää ihmisosaamistaan laajempaan systeemiseen näkökulmaan organisaatioista ja soveltaa tieteellistä osaamistaan elävästi arkielämän tilanteisiin.

#tunnetaidot #tunneäly #rohkeus #luottamus #psykologinenturva #ihmissuhteet #sisäinenmotivaatio

Erityisosaamisalueet:
+ tunneäly ja tunnetaidot
+ luottamus ja psykologinen turva
+ vuorovaikutus ja kommunikaatio
+ sisäinen motivaatio

”Iida’s training on emotional intelligence opened a “door of awareness” for myself and for the people around me, helping me to understand the main patterns through which we handle our emotions and providing me with ways to recognize them in daily interactions, eventually allowing me to adapt my behavior or communication to reach a better level of mutual understanding / collaboration at work and in life. I would definitely recommend her trainings.”

Nicolas Aubry

CTO, Schibsted Media Group

“Iidan valmennukset ovat älykkäitä, kannustavia ja innostavia. Iidalla on taito soveltaa vankkaa tutkimustietoa haastaviin arki- ja työelämän tilanteisiin ja valmentaa kyvykkyyttä vastata niihin. Hän todella ilmentää sitä, mitä hän opettaa.”

Päivi Hytönen

Henkilöstöjohtaja, Kauniaisten kaupunki

“Iidalla on aitoa ja syvää sydämen viisautta. Hän hahmottaa harvinaisen kirkkaasti ihmisen kokonaisuutena. Iidan ajattelussa yhdistyvät vahva usko ihmisen mielen mahdollisuuksiin sekä kriittinen ja systeemiälykäs tieteellinen tarkastelu. Iida valmentaa ja keskustelee yhtä aikaa sekä positiivisvirittyneesti että raakarehellisesti tavalla, joka puhuttelee jokaista. Hänellä on kyky avata uusia näkökulmia vaikeisiinkin asioihin, ja tällä tavalla mahdollistaa ajattelun kehittymisen ja henkisen kasvun valmennettavilleen. Jos minun pitäisi kuvailla Iidaa kolmella sanalla, ne olisivat läsnäolo, rakkaudellisuus ja viisaus.”

Sonja Strömsholm

PUHEEN­VUO­ROT

Iida Mäkikallio puhuu viikottain tapahtumissa ja paneeleissa tunnetaidoista, psykologisesta turvasta ja tulevaisuuden työelämästä. Tutustu seuraavaksi tämän hetken suosituimpiin puheenvuoroihin.

1. Tunneilmastonmuutos- tunnetaidot tulevaisuuden työssä

 • Miksi tunneilmastolla on merkitystä, ei ainoastaan työhyvinvoinnin, vaan myös ydinliiketoiminnan kannalta keskeisimpien kyvykkyyksien mahdollistajana.
 • Tapoja käsitellä työarjessa herääviä haastavia tunteita tiimissä
 • Kuinka hahmottaa toimimattomia vuorovaikutusdynamiikkoja ja vaikuttaa yhteiseen vuorovaikutuksen laatuun

2. Muutoksessa eläminen ja psyykkinen joustavuus

 • Ymmärrys erilaisista tavoista toimia korkean kuormituksen tilanteissa ja haastavien tunteiden kanssa
 • Välineitä tunteiden ja haastavien ajatusten kohtaamiseen rakentavalla tavalla
 • Konkreettisia keinoja tukea oman mielen hyvinvointia ja toimintakykyä muutostilanteessa

3. Psykologinen turva uudistumiskyvyn edellytyksenä

 • Psykologisen turvallisuuden keskeiset elementit
 • Kuinka jokainen voi tukea psykologisesti turvallista ilmapiiriä töissä
 • Työkaluja haastavien keskustelujen käymiseen vaikuttavasti

“Puhuja oli ehdottomasti yksi parhaista, joita olen kuullut (ellei paras). Todella selkeä, kiinnostavia näkökulmia, hienosti nappasi aina kiinni keskusteluista nousseista ajatuksista. Hyvä, että esityksessä on paljon esimerkkejä. Empaattinen ja myönteinen (mutta ei kuitenkaan ylipositiivinen).”

“Puhuja osasi asettaa aiheen meidän työarkeen, hän oli luova ja ymmärrettävä, empaattinen ja oivaltava, erittäin taitava puhuja ja esiintyjä.”

“Ideoita herättävä, energinen ote. Laittaa ajattelemaan. Puhe ylitti odotukseni!!“

Iidalla on ihanan helposti lähestyttävä ja asiantunteva, mutta raikas ote esiintyä. Puhuin tilaisuuden jälkeen monien kanssa ja kaikki olivat hyvin vaikuttuneita puheen annista ja luennoitsijan tavasta ottaa yleisö mukaan!”

“Innostava ja luonnollinen tapa esittää. Helposti ymmärrettäviä käytännön esimerkkejä arjesta. Hienoa nähdä noin luova ja innostunut ihminen työssään.”

“Puhujassa oli ihmeellinen/ uskomaton innostuneisuus, jota jäin ihan miettimään. Parasta oli esimerkkien kautta asioiden selitys, ymmärrys siitä kuinka ihminen toimii luonnostaan.”

“Erittäin innostunut positiivinen esiintyjä, oman alansa asiantuntija. Moneen asiaan vastauksia ja uusia ulottuvuuksia!“

VALMEN­NUK­SET

Tunnetaito- ja vuoro­vai­ku­tus­val­men­nukset johdolle, esi­hen­ki­löille ja tiimeille. Valmen­nukset ja työ­pajat räätä­löi­dään aina  organi­saa­tionne ja tiiminne tarpeisiin.

Alla muutamia esimerkkejä sisällöistä.

TUNNEILMASTON JOHTAMINEN

Valmennuskokonaisuus tunnetaitojen kehittämiseen ja yhteisen tunneilmaston johtamiseen.

 

1. Henkilökohtaiset tunnetaidot: Tunnetietoisuus ja itsesäätely

 • Itsellesi tyypillisen tunteidenkäsittelytapojen tunnistaminen
 • Tiedostaminen, miten nykyinen tapasi käsitellä tunteita ja haastavia ajatuksia vaikuttaa sinuun itseesi, tiimiläisiisi ja ympäristöösi
 • Välineitä tunteiden ja ajatusten kohtaamiseen rakentavalla tavalla

 

2. Psykologisen turvan vahvistaminen ja vaikuttava kommunikaatio

 • Psykologisen turvan merkitys työyhteisölle
 • Paikannetaan tiimin/organisaation vahvuudet ja haasteet psykologisen turvan näkökulmasta ja kirkastetaan kehityssuunnat
 • Vaikuttavan kommunikaation kulmakivet

 

3. Haastavat vuorovaikutusasetelmat ja tunnelatautuneiden tilanteiden käsittely

 • Haastavien vuorovaikutusasetelmien ymmärtäminen ja käsittely (Vuorovaikutuksessa korostuvat elementit etäympäristössä)
 • Erilaisten reaktiotapojen ymmärtäminen
 • Itselle tyypillisten reaktiotapojen tarkastelu ja vaihtoehtoisten toimintatapojen näkeminen

 

“Iidan valmennus oli loistava, innostava, asiallinen, tarpeeksi faktapohjainen ja samaan aikaan viihdyttävä paljolti kiitos Iidan persoonan. Kuten mainitsinkin oli ja on erittäin tarpeellista ja hyödyllistä keskustella ko. asioista nimenomaan yhdessä koko porukan kesken nostaen nämä tärkeät asiat aktiiviseen yhteiseen tietoisuuteen. Lisäksi haluaisin erityisesti mainita kuinka hienolla tavalla päivä nostatti “me” henkeä ja lisäsi yhteenkuuluvuuden tuntua ollen samaan aikaan asiapitoinen ja selkeän päämäärähakuinen.”

 “Pidin Iidan valmennuksesta paljon. Hän lähestyi tärkeää teemaa kokonaisvaltaisesti ja niin, että siitä sai heti ajattelemisen aihetta sekä omaan privaattielämään, että tietysti tähän työelämään. Oli hyvä, että pääsimme myös keskustelemaan jo esityksen kuluessa ja Iida pystyi hyvin ottamaan näkökulmia keskustelusta osaksi esitystä ja sitomaan ne kokonaisuuteen. Iidasta huokui asiantuntemus ja välittyi se, että hän tietää mistä puhuu – sekä oman koulutuksena mutta myös kokemuksensa kautta.”


“Kiitos Iida! Käytännön esimerkkejä ja innostava ote. Olit loistava ja sait meidän kyyniset lääkäritkin mukaan. Tykkäsin keskustelutavastasi. Joku työkaveri heitti, että tuntui kun koko sali olisi ollut ryhmäterapiassa, eli hyvin intiimi kokemus vaikka meitä oli aika paljon paikalla.”

“ Täytyy sanoa, että uskoni psykologien ammattitaitoa kohtaan palasi jälleen tämän koulutuksen myötä, kun se on aiemmin hieman horjunut. Valmentaja oli erittäin taitava, kannustava ja helposti lähestyttävä. Hän pystyi myös sopivassa määrin haastamaan meitä pitäen tilanteen silti turvallisena. ”

Oman JAKSAMISEN TUKEMINEN

Valmennuskokonaisuus itsensä johtamiseen, palautumiseen ja stressinhallintaan. 

 

1. Levollista mieltä tukevat työtavat ja tiimin käytännöt

 • Opimme millaiset työtavat tukevat levollista mieltä sekä työ- ja vapaa-ajan tasapainoa. Mm. priorisointitaidot, fiksut kalenterikäytännöt, liiallisesta täydellisyyden tavoittelusta luopuminen ja sulkeumien tekeminen, niin etteivät työasiat pyöri vapaa-ajalla mielessä.
 • Paikannamme tiimitasolla toimimattomia käytänteitä palautumisen kannalta
 • Osallistujat sopivat, mitä lähdetään edistämään, ja millaisia uusia tapoja kokeillaan

2. Oma suhde työhön ja työkulttuuri

 • Omien arvojen reflektointi ja suhde työn tekemiseen
 • Omien tarpeiden tunnistaminen ja kunnioittaminen
 • Paikannamme yhdessä mitkä kulttuuriset tekijät tiimissä pitävät yllä tapaa tehdä töitä itsensä kustannuksella ja kirkastamme minkä tulee muuttua, jotta kulttuuri tukee jaksamista työssä.

3. Muutoksessa eläminen ja psykologinen joustavuus

Muuttuvassa tilanteessa psyykkisten voimavarojen ja tunnetaitojen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää sekä oman, että työyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Tässä valmennuksessa harjoittelemme mielen taitoja, jotka tukevat omaa jaksamista ja hyvinvointia muuttuvassa tilanteessa.

 • Itselle tyypillisten reaktiotapojen tunnistaminen kuormittavissa tilanteissa ja vaikeiden tunteiden kanssa
 • Välineitä tunteiden ja haastavien ajatusten kohtaamiseen rakentavalla tavalla
 • Konkreettisia keinoja, joilla voimme tukea oman mielen hyvinvointia ja toimintakykyä

4. Rajat ja itsemyötätunto

Oman jaksamisen kannalta olennaista on osata tunnistaa omat itseä suojaavat rajat ja pitää niistä kiinni. Omat rajat ovat fyysisiä ja henkisiä rajoja, suojaavia määrityksiä siitä, mikä on itselle hyväksi ja mikä ei, sekä omien resurssien ja voimavarojen hahmottamista eri tilanteissa.

 

 • Opimme ymmärtämään, mitä tasapainoisilla rajoilla tarkoitetaan, ja miten ne näyttäytyvät työn arjessa
 • Tiedostamme omat ja tiimin haastekohdat tasapainoisiin rajoihin liittyen ja pohdimme yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja ja toimintatapoja

Palautumisen tukeminen ja tunnetaidot vaativassa asiantuntijatyössä

If:in markkinointitiimin arki on nopeatempoista ja intensiivistä. Ihmiset tekevät työtä suurella sydämellä ja pieteetillä. Halusimme saada apua siihen miten vaativassa asiantuntijatyössä palautumista ja työ- ja vapaa-ajan tasapainoa voidaan parhaalla mahdollisella tavalla tukea. Iida Mäkikallio piti meille syksyllä 2019 valmennuskokonaisuuden jonka tavoitteena oli antaa tiimille työkaluja palautumisen edistämiseen ja työn kuormittavuuden hallintaan.

Iidan lähestymistapa, jossa palautumista ei nähdä ainoastaan yksilön työtapojen ja terveyden näkökulmasta, vaan huomioidaan vahvasti psyykkisen ja tunnetason kuormitustekijöiden käsittely, sopi työmme luonteen takia meille erityisen hyvin. Valmennuskokonaisuudessa työstimme mm. yksilötason keinoja tukea levollista mieltä työssä, omaa suhdetta työn tekemiseen, tiimin yhteisiä toimintatapoja ja viestintää, sekä organisaatiomuutoksen herättämien tunteiden rakentavaa käsittelyä. Olimme todella tyytyväisiä valmennuskokonaisuuteen ja Iida sai asiantuntijoiltamme poikkeksellisen hyvää palautetta.

Voin lämmöllä suositella Iida Mäkikalliota valmentajaksi palautumiseen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviin teemoihin.

Jarkko Kantaluoto

IF Vahinkovakuutus Oyj

“Iidan valmennuksessa oli mielestäni teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa. Esiintymisestä paistoi asiantuntemus. Iidalla on erittäin miellyttävä esiintymistapa, ja häntä oli mukava kuunnella. Iida oli valovoimainen ja asiansa tunteva esiintyjä, joka tempaisi meidät kaikki mukaan aiheeseen ja mielenkiintoisiin keskusteluihin. Iidan osuus oli mielestäni erityisen hyvä siksi, että aiheet tuotiin arkielämän tilanteisiin, vaikka kaiken takana olikin teoriaa sopivassa suhteessa.”

 “Erittäin inspiroiva valmentaja ja kertoi vaikeistakin asioista mukavalla tavalla. Laittoi ajattelemaan työtä ja elämää laajemmin. Erityisesti pidin siitä, että kerrottiin mitkä työtavat tukevat levollisempaa mieltä sekä miten perfektionismista voi toipua. Vinkit kuinka omaa sisäistä “höpöttäjää” voi kuunnella ja myös ohittaa, olivat erittäin hyödyllisiä. Uskon, että opin olemaan armollisempi itselleni tämän valmennuksen myötä.” 


Itsensä johtamisen valmennusohjelma asiantuntijoille. 

Iida on valmentanut itsensäjohtamisen valmennuskokonaisuutta Deloittella useita vuosia. Hänen valmennuksensa ovat poikkeuksetta saaneet loistavaa palautetta asiantuntijoiltamme. Iidalla on mieletön kyky saada ihmiset mukaan ja luoda vaikuttava ilmapiiri oppimiselle. Hänen asiantuntijuutensa inspiroi ja vaikuttaa varmasti monen elämään syvästi. Suosittelen hänen valmennuksiaan todella lämpimästi.

Miia Torniainen

HR Business Partner, Deloitte

“Kiitos Iida! ”Erittäin inspiroiva valmentaja ja kertoi vaikeistakin asioista mukavalla tavalla. Laittoi ajattelemaan työtä ja elämää laajemmin. Erityisesti pidin siitä, että kerrottiin mitkä työtavat tukevat levollisempaa mieltä sekä miten perfektionismista voi toipua. Vinkit kuinka omaa sisäistä ”höpöttäjää” voi kuunnella ja myös ohittaa, olivat erittäin hyödyllisiä. Uskon, että opin olemaan armollisempi itselleni tämän valmennuksen myötä”

“Iso kiitos herättelevästä valmennuksesta. Laittoi pohtimaan asioita ja tunnistin itsessäni samoja piirteitä, joita aamupäivän aikana käsiteltiin. Iida oli persoonalta todella miellyttävä ja osasi poimia teoriaa sopivassa suhteessa keskustelun tueksi. Esiintyminen oli luontevaa ja innostavaa ja keskusteluistamme Iida osasi muuttaa suuntaa todella jouhevasti. Hän ei ollut liian kiinni omissa materiaaleissaan vaan eli mukana hetkessä, toisaalta johdatelleen jälleen takaisin aiheeseen. Todella hyvä!”

Lähetä viesti SUORAAN IIDALLE

Voit lähettää suoran yhteydenottopyynnön Iidalle. Hän vastaa sinulle henkilökohtaisesti.

Keynotepuhuja Iida Mäkikallio

tai kerro meille tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!